Logo Gminy Trzciel
Powróć do: Pomoc społeczna

Gminny Zespół Interdyscyplinarny

Gminny Zespół Interdyscyplinarny do realizacji zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Cel
Celem działania Zespołu będzie skoordynowanie wszelkich działań instytucji i organów zaangażowanych w niesienie pomocy osobom krzywdzonym oraz przeciwdziałania zjawisku przemocy na terenie Gminy Trzciel.

Działania
Działania Zespołu są skierowane do rodzin w kryzysie, niewydolnych wychowawczo i ukierunkowane na rozwiązanie konkretnego problemu w rodzinie, a ich celem jest przeciwdziałanie następstwom zaistnienia problemu.

Adresaci
Adresatami działań podejmowanych przez Zespół Interdyscyplinarny są przede wszystkim:

 • Rodziny, w których zdarzają się przypadki stosowania przemocy wobec dziecka lub współmałżonka,
 • Rodziny, w których dzieci są zaniedbywane (niedożywienie, brak opieki lekarskiej, brak realizacji obowiązku szkolnego itp.)
 • Rodziny, w których nadużywa się alkoholu lub używa się niedozwolonych środków uzależniających,
 • Rodziny, w których występują konflikty pomiędzy rodzicami a dzieckiem (dziećmi), pojawiają się zaburzenia zachowania dzieci na tle takich konfliktów, ucieczki z domów itd.,
 • Rodziny, w których rodzice (opiekunowie) są umysłowo, emocjonalnie, lub fizycznie upośledzeni,
 • Rodziny, w których matka lub ojciec zostali osadzeni w więzieniu,
 • Rodziny zastępcze i adopcyjne, które przeżywają problemy związane z wychowywaniem powierzonych dzieci,
 • Rodziny, w których przynajmniej jedno z rodziców jest nieletnie,
 • Osoby samotne, wymagające objęcia pomocą.

Zadanie
Zadaniem zespołu interdyscyplinarnego jest zintegrowane oddziaływanie na rodzinę i budowanie dla niej sieci wsparcia oraz wspomaganie dzieci poprzez wyposażanie rodziców w umiejętności związane z prawidłowym pełnieniem roli rodzica i członka rodziny.

 

Ingerencja
Uruchomienie pracy zespołu interdyscyplinarnego może nastąpić w wyniku reakcji na:

 • Prośbę rodziców lub innych dorosłych członków rodziny,
 • Prośbę dziecka,
 • Informacje uzyskane od członków społeczności lokalnej,
 • Informacje uzyskane z placówek oświatowych,
 • Informacje od innych służb np.(urzędu pracy, pomocy społecznej, policji, Kościoła, służb medycznych, organizacji pozarządowych).

Skład Zespołu:

 1. Dominika Konieczna – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcielu
 2. Teresa Klapa – starszy pracownik socjalny Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcielu
 3. Iwona Lizoń – asystent rodziny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzcielu
 4. Bernadeta Augustyniak – pedagog szkolny w Zespole Edukacyjnym w Trzcielu
 5. Marta Ambroży – pedagog szkolny w Zespole Edukacyjnym w Brójcach
 6. Paweł Szmyt – Kierownik Posterunku Policji w Trzcielu
 7. Zbigniew Stępień – dzielnicowy -  Posterunek Policji w Trzcielu
 8. Piotr Szpytko – kurator sądowy przy Sądzie Rejonowym w Międzyrzeczu
 9. Elżbieta Czarniecka – Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Pielęgniarek i Położnych Środowiskowo – Rodzinnych
 10. Jadwiga Szylar – prezes Stowarzyszenia „Trzcielscy Seniorzy”
 11. Beata Pawlik – Koordynator Środowiskowego Domu Samopomocy w Trzcielu
 12. Jacek Ignorek – członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Trzcielu

W celu zgłoszenia zaistniałego problemu, wymagającego udzielenia pomocy i uruchomienia pracy Zespołu, zgodnie z jego regulaminem, należy wypełnić i złożyć wniosek o zwołanie posiedzenia zespołu interdyscyplinarnego.

Wniosek można złożyć osobiście, listownie lub drogą elektroniczną pod adresem:
Poradnia Psychologiczno– Pedagogiczna w Międzyrzeczu

Filia w Trzcielu
Plac Zjednoczenia Narodowego 9 (w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej)
66-320 Trzciel
e-mail: opstrzciel@wp.pl

lub na ręce członków Zespołu – informacja w Zarządzeniu Burmistrza

www.ops.trzciel.pl